Finansai

Preliminarūs ESO 2020 m. 9 mėnesių rezultatai

2020 metų 9 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys

 

2020 m. 9 mėn.

2019 m. 9 mėn.**

Pokytis

Pajamos

351,7

307,7

14,3%

Koreguota EBITDA*

143,7

130,8

9,9%

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2020 m. 9 mėnesius sudarė 351,7 mln. eurų ir buvo 14,3% didesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 307,7 mln. eurų.

Teigiamos įtakos Bendrovės pajamoms, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, turėjo reguliuojančios institucijos patvirtinta vidutiniškai 11 proc. didesnė elektros energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro elektros perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina bei  5,7 proc. didesnis persiųstos elektros energijos kiekis buities klientams.

Per 2020 m. 9 mėnesius ESO uždirbo 143,7 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 9,9% daugiau, nei per 2019 m. 9 mėnesius, kai šis rodiklis buvo 130,8 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvi Bendrovės veikla bei auganti reguliacinio turto bazė.     

Iki 2020 m. birželio 30 d. (paskutinės prekybos ESO akcijomis Nasdaq Vilnius biržoje dienos) bendrovės išplatintus pranešimus apie esminius įvykius galite rasti biržos interneto svetainėje .

Nuo 2020 m. liepos 1 d. ESO pranešimus apie esminius įvykius pateikiame: ESO esminiai įvykiai

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

** Atsižvelgdama į tarptautinę skirstymo tinklų operatorių apskaitos praktiką ir siekiant geresnio Bendrovės finansinių rezultatų palyginamumo su giminingomis bendrovėmis tarptautiniu lygiu, Bendrovės apskaitos politika buvo pakeista. Apskaitos politikos pokyčiai susiję su 15-ojo TFAS (Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto) taikymu, (1) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) pajamas sudengiant su atitinkamomis sąnaudomis (anksčiau VIAP pajamos ir sąnaudos buvo apskaitomi atskirai) bei (2) naujų klientų prijungimo pajamas pripažįstant per sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikotarpį (anksčiau gamtinių dujų segmente bei elektros energijos segmente nuo 2018 m. spalio 1 d. pajamos buvo pripažįstamos suteikus prijungimo paslaugą). Apskaitos politikos pokyčiai finansinėse ataskaitose tiksliau atspindi ilgalaikio Bendrovės santykio su klientu tęstinumą, o finansinių rezultatų palyginamumo tikslais apskaitos politikos pokyčiai įgyvendinti retrospektyviai, t.y. koreguojant 2019 m. finansinę informaciją.

Pranešimą paskelbė: Tomas Kavaliauskas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)

(Perskaityta per mėnesį: 15, iš jų šiandien: 1.)