Finansai

Vyriausybė patvirtino valstybės finansinių ataskaitų rinkinius

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems 2021 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų, nacionaliniam finansinių ataskaitų ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniams. Šių ataskaitų rinkinių tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės konsoliduotosios ataskaitos

Šias ataskaitas sudaro biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje, kuriame atskleidžiama informacija apie per metus gautas valstybės biudžeto pajamas (pinigų principu) ir valstybės funkcijoms užtikrinti patirtas išlaidas, nurodyta, kad 2021 m. į valstybės biudžetą pajamų surinkta 11,0 mlrd. eurų. Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (4,7 mlrd. eurų), gyventojų pajamų mokestis (2,2 mlrd. eurų), akcizai (1,7 mlrd. eurų) bei pelno mokestis (1,2 mlrd. eurų). ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos buvo gauta 2,3 mlrd. eurų.

Valstybės biudžeto išlaidos 2021 m. sudarė apie 14,8 mlrd. eurų, iš jų beveik 1,9 mlrd. eurų – ES paramos lėšų. 2021 m. valstybės biudžeto išlaidos buvo 784,2 mln. eurų mažesnės nei 2020 m. ir buvo orientuotos į pandemijos padarinių malšinimą. Dėl šios priežasties didžioji dalis valstybės biudžeto lėšų – beveik 5 mlrd. eurų (31,5 proc.) – išleista socialinei apsaugai. Ekonomikai skirtos išlaidos bendroje biudžeto struktūroje sudarė virš 2,7 mlrd. eurų (18,0 proc.) ir, palyginti su 2020 m., sumažėjo 986,8 mln. eurų. Kitai visuomenei svarbiai sričiai – švietimui, palyginti su praėjusiais metais skirta 297,2 mln. eurų daugiau, tačiau panaudota – tik 85,8 mln. eurų daugiau, o bendra 2021 m. panaudotų asignavimų suma švietimui sudarė 1,8 mlrd. eurų (12 proc.).  Bendrosioms valstybės paslaugoms skirtos lėšos sudarė 10,8 proc., beveik trečdalį jų sudarė skolos valstybės vardu valdymo išlaidos. Sveikatos apsaugai skirtos lėšos sudarė 9,5 proc., gynybai – 8,6 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 5,6 proc. visų biudžeto išlaidų.

Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) 1,7 mlrd. eurų. Išlaidos buvo finansuojamos skolintomis lėšomis. 2021 m. Vyriausybė laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų.

Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos sukonsolidavus 556 centrinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2021 m. finansines ataskaitas.

Praėjusiais metais valstybės konsoliduotas turtas sudarė 54,1 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 36,4 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 17,7 mlrd. eurų.

Valstybės pajamos (kaupimo principu) iš mokesčių sudarė 9,9 mlrd. eurų, iš kurių didžiausią dalį sudarė pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio (4,6 mlrd. eurų) ir gyventojų pajamų mokesčio (2,2 mlrd. eurų).

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 15,0 mlrd. eurų. Daugiausiai sąnaudų teko socialinės apsaugos sričiai – 4,8 mlrd. eurų (52 proc.) ir, palyginus su 2020 m., sumažėjo 7,9 proc.

2021 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitą galite rasti čia. 

2021 m. valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas galėsite rasti čia. 

Nacionalinės finansinės ataskaitos

Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus visų 3462 centrinės ir vietinės valdžios institucijų, fondų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2021 m. finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.

Viešojo sektoriaus konsoliduotas turtas sudarė 68,7 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 40,7  mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 28,0 mlrd. eurų.

Viso viešojo sektoriaus, įskaitant savivaldybes ir socialinius fondus, pagrindinės veiklos pajamos (kaupimo principu) sudarė 21,0 mlrd. eurų, iš jų didžiausią dalį sudarė mokesčių pajamos (12,1 mlrd. eurų) ir socialinių įmokų pajamos (5,1 mlrd. eurų).

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 20,7 mlrd. eurų. 36,6 proc. arba 7,6 mlrd. eurų sąnaudų teko socialinei apsaugai ir, palyginus su 2020 m., sumažėjo 5,9 proc.

Kartu su nacionaliniu finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama informacija apie valstybės skolą. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo 24,5 mlrd. eurų ir tai sudarė 44,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Valstybės skolos santykis su BVP per 2021 m. sumažėjo 2,3 procentinio punkto BVP (2020 m. buvo 46,6 proc. BVP). 2021 m. valstybės skola nominaliąja išraiška padidėjo 1,5 mlrd. eurų, arba 6,4 proc.

Skolos valstybės vardu valdymo išlaidos tendencingai mažėja nuo 2014 m. ir 2021 m. sudarė 346,5 mln. eurų. 2021 m. faktinės išlaidos, lyginant su 2020 m., sumažėjo 18 proc. arba 76,0 mln. eurų.

2021 m. nacionalines finansines ataskaitas ir 2021 m. skolos ataskaitą galėsite rasti čia. 

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinės ataskaitos

Praėjusių metų pabaigoje Rezervinis (stabilizavimo) fondas sudarė 412,4 mln. eurų ir, palyginus su 2020 m., padidėjo 55,4 mln. eurų.

Per 2021 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo įplaukos sudarė 57,4 mln. eurų. Tai dalis į valstybės biudžetą gautų dividendų, aukcione parduoto nekilnojamo turto pajamų, pajamų, gautų pardavus valstybinės žemės sklypus, lėšų, gautų privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus bei lėšų, gautų pardavus valstybinės įmonės Ignalinos atominės elektrinės turtą. 2021 m. fondo valdymo išlaidos sudarė 1,9 mln. eurų.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metines ataskaitas galite rasti čia. 

Pranešimą paskelbė: Daiva Baužienė, LR Finansų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)