Namai

ŠPIŽIAUS VARTOJIMAS TECHNIKOJE

metalinis kranasDauguma įvairių mašinų špižinių detalių gaminama liejimo būdu. Lietinės špižiaus detalės turi atitikti nustatytus joms at­sparumo ir kietumo reikalavimus. Tuo tikslu, liejant detales, į įkrovos sudėtį, be liejiminio špižiaus, įtraukiami ferolydiniai, plieno bei špižiaus laužas ir kt.Nustatytos tokios pilkojo špižiaus markės: CMOO, C1! 12-28, C415-32, CM18-36, CH21-40 ir kt. Raidės CH reiškia, kad špi­žius pilkasis; pirmasis skaičius — špižiaus stiprumo riba tem­piant, išreikšta kG/mm2; antrasis skaičius — špižiaus stiprumo riba lenkiant, išreikšta kG/mm2.

Špižiaus O100 apdirbamumas ir mechaninės savybės — blo­gos; jis tinka gaminti atramoms, stovams, svoriams, plokštėms ir kitoms nesvarbioms detalėms. Iš špižiaus 412-28 ir CT15-32 gaminamos šildymo katilų sekcijos ir kitos detalės, centrinio šildymo   radiatoriai,   sanitariniai   įtaisai.   Iš  špižiaus  CM 18-36 gaminamos vamzdynų armatūros detalės. Špižius C 15-32 pla­čiai naudojamas gaminti autokranų detalėms: reduktorių kor­pusams bei dangčiams, blokams ir kt. Špižius CM21-40 naudo­jamas gaminti ekskavatorių ir autokranų detalėms: pneumati­nio mechanizmų valdymo darbo cilindrams bei stūmokliams, ekskavatoriaus gervės guolių įdėklams, autokrano sukimo re­duktoriaus stabdžiui bei sliekračio korpusui. Iš špižiaus CH28-48 liejami ekskavatoriaus strėlės pakylos blokai, slėgimo mecha­nizmo būgnas, lizdinio veleno ritinėliai ir blokas bei kitos de­talės. Lygiagrečiai su pilkuoju naudojamas atsparusis špižius. At­sparusis špižius žymimas tokiomis markėmis: B 445-0, BM50-1,5, B460-2, BM45-5, BH40-10. Raidės BH reiškia, kad špižius la­bai atsparus; pirmas skaičius — špižiaus stiprumo riba tem­piant, išreikšta kG/mm2; antrasis skaičius — santykinis špižiaus ištįsimas, išreikštas procentais. Atsparusis špižius naudojamas svarbioms sudėtingos for­mos su staigiais perėjimais nuo storų prie plonų dalių liejiniams (krumpliaračiams, greitaeigių variklių rėmams ir kt.).Kaliojo špižiaus liejiniai gaunami savitu būdu. Kaliojo špi­žiaus dirbinių gamyba ir liejinių pritaikymas analizuojamas.

PLIENO GAMYBA

          Plieno lydymo būdai. Plienas skiriasi nuo špižiaus tuo, kad jame esti mažiau anglies ir įprastųjų priemaišų (silicio, man­gano, fosforo bei sieros), taip pat geresnės jo mechaninės savy­bės. Taigi, plieno gamybos iš špižiaus procesą ir sudaro tai, kad jame yra mažinamas šių priemaišų kiekis. Plienas lydomas iš perdirbamojo špižiaus ir plieno laužo konverteriuose, Marte­no bei elektrinėse krosnyse.Lydant plieną konverteriuose, į konverteryje esantį išlydytą špižių pučiamas suspaustas oras arba deguonis. Deguonis oksiduoja anglį ir kitas priemaišas, esančias špižiuje, paversdamas jį plienu.

Konverteris, į kurį pučiamas oras, yra plieni­nis gaubtas , viduje išklotas ugniai atspariomis plytomis . Sukimo mechanizmo  pagalba konverterį galima pastatyti ver­tikaliai arba nuožulniai. Konverterį špižius pilamas pro žiotis. Tuo metu konverteris laikomas nuožulniai. Supy­lus konverteris pasukamas vertikaliai  ir per oro kamerą  ir angas , esančias dugne, pučiamas suspaustas iki 2—2,5 kg/cm2 oras. Baigus lydyti, konverteris pasukamas nuo­žulniai ir plienas išpilamas pro žiotis.Konverterių talpumas paprastai būna 10—70 t. Vieno lydy­mo trukmė — 15—20 min.Jei perdirbamajame špižiuje yra daug silicio, plienas konver­teriuose gaminamas besemeriniu būda. Šiuo atveju, kaip ugniai atspari medžiaga, naudojamos dinasinės plytos, kurių neišėda.Rūgštieji šlakai, susidarantys, perdirbant špižius su dideliu sili­cio kiekiu. Šiluma gaunama, vykstant silicio oksidavimosi reak­cijai. Kylant temperatūrai, geležis oksiduojasi, o anglis išdega. Geležies oksido priemaiša daro plieną trapų. Todėl gamybos metu plienas išoksidinamas, t. y. iš geležies oksidų šalinamas deguonis. Dėl to, baigiant lydymą, į konverterį įdedamas tam tikras feromangano, ferosilicio ir aliuminio kiekis.

(Perskaityta per mėnesį: 149, iš jų šiandien: 1.)